• the language switcher

خدمات پس از ورود به پرتغال

Your search results

خدمات پس از ورود به پرتغال

شرکت ملکاگرم خدمات ویژه‌ای را برای رفاه و آسایش مشتریان خود فراهم کرده است و هنگام ورود متقاضیان به این کشور در اختیار آنان می گذارد که اینها شامل:

  • گرفتن شماره مالیات برای هر فرد
  • تور رایگان گردش یک روزه لیسبون
  • اقامت رایگان ۴ شب و ۵ روز در پرتغال
  • کمک کردن به اثبات محل اقامت هنگام گرفتن ویزا 
  • کمک در به دست آوردن شماره بهداشت ملی در پرتغال
  • همراهی متقاضیان از فرودگاه تا مقصد اقامتگاه ایشان

Compare Listings